Politică de confidențialitate GDPR

A- A+

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro. Toate aceste entităţi vor fi denumite în continuare ca: «noi», «operatorii/operatorul de date», «operatorii / operatorul de fond», «operatorii/operatorul».

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul derulării proiectului Campus Pride – Campanii comunitare de advocacy pentru universitati sigure, derulat de Asociatia MozaiQ LGBT, din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT.

Datele care pot fi prelucrate:

I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa e-mail, date privind educația și studiile, profesia, contul bancar, experiența profesională, numele și prenumele membrilor de familie ;

II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa sexuala sau orientarea sexuală.

Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului.

Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date – de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de date şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, Belgia, Norvegia. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, partenerul extern din cadrul consorţiului ACF România – Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control

din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/.

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România.

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

Dreptul de retragere a consimțământului: am dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin prezenta declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile, în orice moment, cu precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte de retragerea consimțământului;

Dreptul de acces: am dreptul de a solicita operatorilor de date informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceştia.

Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita operatorilor de date rectificarea datelor cu caracter personal incorecte.

Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita operatorilor de date ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către operatori, etc.

Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita operatorilor de date restricționarea prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care contest acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.

Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele cu caracter personal să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit operatorilor de date transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter personal.

Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea mea înregistrată fotografic și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări.

Operatorii de date cu caracter personal pot fi contactaţi în legătură cu cele de mai sus: FDSC – prin e-mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro, precum şi la numărul de telefon: 021-310.01.81, FP – prin e-mail la adresa office@repf.ro, precum şi la numărul de telefon: 0266-310.678, CRCRprin e-mail la adresa apel8.rural@romacenter.ro precum şi la numărul de telefon: 0264-420.474, Fundaţia Pact prin e-mail la adresa office@fundatiapact.ro, precum şi la numărul de telefon: 031-690.09.61. De asemenea, pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
Asociația MozaiQ LGBT

Asociația MozaiQ LGBT, cu sediul în București, Str. Aleea Hobița nr. 6, bl. 302, sc. 6, apt. 235, Sector 2, cod fiscal 35246467, email mozaiqlgbt@gmail.com, website: www.mozaiqlgbt.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Asociația MozaiQ LGBT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Asociația MozaiQ LGBT prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de promotor al proiectului.